Program
národních
oslav

Slavnostní zahájení Národních oslav výročí J. A. Komenského

Národní oslavy byly dne 2. 9. 2019 slavnostně zahájeny v Pantheonu Národního muzea za účasti zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury, dalších ústavních činitelů, představitelů zastupitelských úřadů a významných osobností akademického, společenského a kulturního života.  K poctě J. A. Komenského zazněl hudební koncert v podání Capella Regia Praha pod vedením Roberta Huga.

2. 9. 2019

Výstava Historické portréty J. A. Komenského a jeho současníků

Výstava přibližuje dobová výtvarná ztvárnění J. A. Komenského. Vystaveny jsou také vzácné portréty jeho polských mecenášů (šlechtický rod Leszczynských).

Exkluzivním exponátem výstavy je liturgický kalich Jednoty bratrské z roku 1564, který je součástí sbírek Oblastního muzea v Lešně. U příležitosti této výstavy je kalich vůbec poprvé zapůjčen mimo území Polska. Kalich byl vyroben v roce 1564 na území Čech či Moravy a sloužil neznámému bratrskému sboru. Kalich používal sám Jan Amos Komenský.

16. 5. 2019 – 1. 12. 2019
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Výstava „Uč se moudrým býti! Orbis pictus v běhu věků“

Společná výstava Národního muzea a Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského Uč se moudrým býti! Orbis pictus v běhu věků představuje jedno z nejslavnějších děl Učitele národů. Na učebnici Orbis pictus vděčně vzpomínal i Johann Wolfgang von Goethe.

3. 9. 2019 – 13. 10. 2019
Historická budova Národního muzea

Výstava Comenius (1592–1670): Jan Amos Komenský a jeho doba

Reprezentativní výstava propojí komeniologická témata s novými badatelskými perspektivami. Spolupořádají Moravské zemské muzeum, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a další instituce.

4. 12. 2020 - 28. 3. 2021
Jízdárna Pražského hradu

Výstava Komenský v komiksu

Výstava moderním způsobem a unikátním pojetím přiblíží život a dílo J. A. Komenského. Je určena všem generacím bez rozdílu. Interaktivní prvky nabídnou moderní pohled na osobnost Učitele národů. Na výstavě se podílí Klára Smolíková, autorka knih pro děti a mládež.

31. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského

Nová stálá expozice „Mundus Comenii“ v Památníku J. A. Komenského v Naardenu

Na expozici „Mundus Comenii“, která představí osobnost J. A. Komenského v dobovém společenském a intelektuálním kontextu, se podíleli odborníci z komeniologických pracovišť (včetně zástupců holandské strany). Základ tvoří informace podávaná návštěvníkům v několika stupních, doplněna systémem interaktivních a audiovizuálních prvků. Expozice osloví návštěvníky z celého světa.

28. 3. 2020
Stichting Comenius Museum

Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou - Nová stálá expozice

Tradice Památníku sahá do počátku první republiky. Nová expozice Památníku se věnuje fenoménu knihtisku, zásadnímu komunikačního nástroji své doby („internetu raného novověku“). Bibli kralické zde představuje základ novodobé české jazykové kultury.

Nová interaktivní expozice pojednává o Jednotě bratrské a roli Jana Amose Komenského. V přípravě jsou doprovodných publikace a průvodce pro děti.

2021

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě - nová stálá expozice J. A. Komenského

Jedno z významných muzeí, zaměřených na uchovávání odkazu J. A. Komenského se dočká nové expozice v duchu moderních prezentačních metod.

28. 3. 2022

Mezinárodní komeniologické konference - Odkaz J. A. Komenského v umění a uměleckém vzdělávání

Cílem byla popularizace osobnosti Komenského ve vědě a umění, včetně příkladů zprostředkování prezentovaného tématu netradičními způsoby (workshopy, umělecká vystoupení, výstava). Příspěvky vyjdou v časopise Historia scholastica.

2019
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Praha

Mezinárodní komeniologické konference - Comenius and Pansophia: Search for System, Method and Harmony of All Things

Mezinárodní konference přivítá odborníky a vědecké pracovníky z České republiky a zahraničí. Referáty se soustředí na fenomén pansofie podle interpretace J. A. Komenského, jeho předchůdců i následovníků. Téma nabízí prostor pro příspěvky z různých oblastí vědění, které budou následně publikovány v kolektivní monografii.

2020
Naarden

Mezinárodní komeniologické konference - Jan Amos Komenský a metafory vědění

Konference se zaměří na problematiku raně novověkých kultur vědění a metaforám vědění (labyrint, světlo, divadlo apod.) – v kontextu Komenského díla i v širším kontextu problematiky dějin filosofie, umění, literatury a dějin 16. a 17. století.

2020
Akademie věd ČR, Praha

Mezinárodní komeniologické konference - Komenský a jeho doba

Konference interdisciplinárního charakteru, setkání komeniologů a editorů díla J. A. Komenského, filosofů, teologů, historiků, literárních historiků a badatelů, kteří se zabývají 16. a 17. stoletím. Referáty vyjdou v časopise Studia Comeniana et historica.

2022
Muzeum J. A. Komenského, Uherský Brod

Dny otevřených dveří

Na Den učitelů (28. 3. 2020 a 28. 3. 2022) budou veřejnosti zdarma přístupné budovy Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, dále expozice Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.

28. 3. 2020 a~2022