Program
národních
oslav

Ministr školství profesor Vladimír Balaš ukončil Národní oslavy J. A. Komenského

V úterý 15. listopadu 2022 v 19 hodin byly slavnostně zakončeny Národní oslavy J. A. Komenského v koncertním sále Pražské konzervatoře (Dvořákovo nábř. 2). Mladá generace hudebníků svým vystoupením doprovodila oslavy, které připomněly 350. výročí úmrtí (15. 11. 2020) a 430. výročí narození (28. 3. 2022) pedagoga, teologa, filozofa, humanisty a učitele.

J. A. Komenského. Tříleté období odborných národních i mezinárodních konferencí a seminářů pořádaných významnými vědeckými a kulturními institucemi, ale i aktivit pro širší veřejnost, děti a mládež ukázalo, jak nadčasový je odkaz díla a myšlenek J. A. Komenského. Ten na prahu novověku kladl důraz na témata, která jsou i v současné postmoderní globalizované společnosti nevídaně aktuální. Dostupnost a význam moderní vzdělanosti, sociální reforma společnosti, politická spolupráce v Evropě a ve světě a zejména hodnota tolerance a otevřenosti vůči druhému člověku, kultuře, náboženství jako možnost předcházet konfliktům (nejen válečným).

Na úvod si hosté poslechli myšlenky Komenského v podání herce Alfreda Strejčka. Slavnostní večer oficiálně zahájil ministr školství, mládeže a tělovýchovy profesor Vladimír Balaš. Následně připomněl sílu myšlenek Komenského 1. místopředseda Senátu PČR profesor Jiří Drahoš či bývalý ministr profesor Stanislav Štech, kteří na Národních oslavách Komenského aktivně participovali. Za rektory promluvil prof. PhDr., PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc., za odborníky prof. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D., který připomněl 130 let výročí založení Národního pedagogického muzea.

Ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského doktorka Markéta Pánková, jejíž instituce byla hlavním garantem oslav a vědeckých či kulturních akcí s nimi spojenými, poté shrnula činnost koordinační skupiny Národních oslav Komenského a poukázala na význam této mimořádné akce, která v době válečného běsnění a pošlapávání lidských hodnot připomíná „úkol“, který Komenský lidstvu kladl – cestou vzdělávání řešit otázky společenské, kulturní, sociální. V rámci večera byli vyhlášeni vítězové dětské výtvarné soutěže Komenský do tříd! a byly předány ceny a čestná uznání žákům, kteří originálně, se zaujetím a ve vzájemné spolupráci představili odkaz Komenského. Událost byla zakončena koncertem Pocta Komenskému v dramaturgii Pražské konzervatoře. Zazněly ukázky z nejdůležitějších děl Komenského.

Všechny fotky ke sdílení si můžete stáhnout ZDE, anebo o ně požádat na skoda@npmk.cz

Záznám ze zahájení je ke shlednutí ZDE.

Záznám ze zakončení je ke shlednutí ZDE.

24. listopoadu

Slavnostní zahájení Národních oslav výročí J. A. Komenského

Národní oslavy byly dne 2. 9. 2019 slavnostně zahájeny v Pantheonu Národního muzea za účasti zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury, dalších ústavních činitelů, představitelů zastupitelských úřadů a významných osobností akademického, společenského a kulturního života.  K poctě J. A. Komenského zazněl hudební koncert v podání Capella Regia Praha pod vedením Roberta Huga.

2. 9. 2019

Mezinárodní komeniologické konference - Odkaz J. A. Komenského v umění a uměleckém vzdělávání

Cílem byla popularizace osobnosti Komenského ve vědě a umění, včetně příkladů zprostředkování prezentovaného tématu netradičními způsoby (workshopy, umělecká vystoupení, výstava). Příspěvky vyjdou v časopise Historia scholastica.

16. - 17. 5. 2019
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Praha

Výstava Historické portréty J. A. Komenského a jeho současníků

Výstava přiblížila dobová výtvarná ztvárnění J. A. Komenského. Vystaveny byly také vzácné portréty jeho polských mecenášů (šlechtický rod Leszczynských).

Exkluzivním exponátem výstavy byl liturgický kalich Jednoty bratrské z roku 1564, který je součástí sbírek Oblastního muzea v Lešně. U příležitosti této výstavy byl kalich vůbec poprvé zapůjčen mimo území Polska. Kalich byl vyroben v roce 1564 na území Čech či Moravy a sloužil neznámému bratrskému sboru. Kalich používal sám Jan Amos Komenský.

16. 5. 2019 – 1. 12. 2019
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Výstava „Uč se moudrým býti! Orbis pictus v běhu věků“

Společná výstava Národního muzea a Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského Uč se moudrým býti! Orbis pictus v běhu věků představila jedno z nejslavnějších děl Učitele národů. Na učebnici Orbis pictus vděčně vzpomínal i Johann Wolfgang von Goethe.

3. 9. 2019 – 13. 10. 2019
Historická budova Národního muzea

J.A.K: Komenský v kulturách vzpomínání

Výstava byla jedním z příspěvků Akademie věd k letošnímu jubilejnímu roku 350. let od úmrtí Jana Amose Komenského. Představila širší veřejnosti bádání o kulturách paměti a Komenském jako symbolické a kanonické figuře v kontextu společenských, politických, uměleckých a mediálních proměn 19. a 20. století. Výstava neusilovala o vytvoření a petrifikaci určitého obrazu Komenského, nýbrž naopak představila historickou proměnlivost a žánrovou diverzitu vzpomínání a forem kolektivní paměti. Nad výstavou převzala záštitu předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová.

Komentované prohlídky k dispozici:
29. 9. 2020 16:30 hod. (dr. Vladimír Urbánek)
6. 10. 2020 16:30 hod. (dr. Vladimír Urbánek)
15. 10. 2020 16:00 hod. (dr. Tomáš Havelka)

8. 9. – 21. 10. 2020
Akademie věd ČR, Galerie Věda a umění, Praha

Výstava Comenius 1592-1670: Doba mezi rozumem a šílenstvím. Jan Amos Komenský a jeho svět

K 350. výročí úmrtí J. A. Komenského (1670–2020) připravilo Moravské zemské muzeum jubilejní výstavu „Comenius 1592–1670“, která by se za normálních okolností uskutečnila v Jízdárně Pražského hradu od prosince 2020 do 28. 3. 2021. Výstava probíhala v náhradním termínu od 3. května 2021 do 31. května 2021.

Přehlídka představuje Komenského v širokém kontextu české a evropské historie jeho doby. Záměrně se vyhýbá obligátnímu biografickému schématu, jež se v minulosti opíralo zejména o místa Komenského pobytů v jejich chronologické následnosti. V dosavadních biograficky pojatých výstavních projektech dominoval zejména akcent na dokumentaci Komenského života a díla. Zamýšlená výstava je naproti tomu příležitostí shromáždit nejen materiály dokumentární povahy, ale zároveň přiblížit odborné i široké kulturní veřejnosti, včetně mladé generace nová témata inovativním způsobem. Koncept staví na nové prezentaci Komenského, jež propojuje velké komeniánské emblémy s novými badatelskými perspektivami a nahlíží na Komenského a širší témata náboženských dějin, raně novověkého vědění a kolektivní identity v neotřelých souvislostech a podobách, které mají potenciál oslovit širší kulturní veřejnost v českém i evropském měřítku. Základem expozice, která se dělí do šesti oddílů, jsou klíčové fenomény sociálních a duchovních dějin raného novověku, jak se projevovaly v dílech výtvarného umění i v pracích významných myslitelů. Stěžejní témata prolínající myšlením Jana Amose Komenského tu jsou připomenuta množstvím exponátů z českých i zahraničních sbírek, z nichž mnohé mohou návštěvníci vidět vůbec poprvé. Představen je též Komenský v optice historické tradice a proměny, jimiž procházel jeho myšlenkový odkaz v průběhu uplynulých století.

Jan Amos Komenský je jednou z centrálních postav české a evropské kulturní paměti a jedním z pevných stavebních kamenů národní, konfesní i profesní kolektivní identity. Od počátku jeho novodobé reflexe vznikla nepřeberná řada výtvarných, literárních, později též divadelních i filmových reprezentací, jež potvrzovaly a současně zpětně posilovaly jeho kulturně historický význam.

Video o výstavě naleznete zde.

3. 5. 2020 - 31. 5. 2021
Jízdárna Pražského hradu

Výstava Komenský v komiksu

Výstava moderním způsobem a unikátním pojetím přiblížila život a dílo J. A. Komenského. Je určena všem generacím bez rozdílu. Interaktivní prvky nabízely moderní pohled na osobnost Učitele národů. Na výstavě se podílela Klára Smolíková, autorka knih pro děti a mládež.

31. 1. 2020 – 30. 6. 2021
Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského

Nová stálá expozice „Mundus Comenii“ v Památníku J. A. Komenského v Naardenu

Na stálé expozici „Mundus Comenii“, která představuje osobnost J. A. Komenského v dobovém společenském a intelektuálním kontextu, se podíleli odborníci z komeniologických pracovišť (včetně zástupců holandské strany). Základ tvoří informace podávaná návštěvníkům v několika stupních, doplněna systémem interaktivních a audiovizuálních prvků. Expozice oslovuje návštěvníky z celého světa.

2021
Stichting Comenius Museum

Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou - Nová stálá expozice

Tradice Památníku sahá do počátku první republiky. Nová expozice Památníku se věnuje fenoménu knihtisku, zásadnímu komunikačního nástroji své doby („internetu raného novověku“). Bibli kralické zde představuje základ novodobé české jazykové kultury.

Nová interaktivní expozice pojednává o Jednotě bratrské a roli Jana Amose Komenského. V přípravě jsou doprovodných publikace a průvodce pro děti.

2021

Nová stálá expozice – Na jevišti světa. Jan Amos Komenský a jeho doba

V uherskobrodském muzeu se otevřela stálá expozice, která představuje úskalí i možnosti, myšlení a konflikty raného novověku, tedy doby Komenského. Záběr expozice však nezůstává omezen pouze na dobu minulou. Odkaz Komenského, vnímání jeho díla a místo Jana Amose v moderní společnosti se určitým způsobem zrcadlí v každém ze čtyř expozičních sálů. Klasické výstavní prvky v kombinaci s nejnovějšími technologiemi a interaktivními prvky tvoří třístupňovou prohlídkovou trasu v závislosti na věku a předchozí znalosti Komenského.

Více o expozici

28. 3. 2022
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Mezi Labyrintem a Cestou světla: Raně novověké metafory vědění a Jan Amos Komenský

Konference se zaměřila na problematiku raně novověkých kultur vědění a metaforám vědění (labyrint, světlo, divadlo apod.) – v kontextu Komenského díla i v širším kontextu problematiky dějin filosofie, umění, literatury a dějin 16. a 17. století.

Více o konferenci
Konference kvůli pandemické situaci přesunuta na září 2021
Akademie věd ČR, Praha

Mezinárodní komeniologické konference - Comenius and Pansophia: Search for System, Method and Harmony of All Things

Interdisciplinární konference pro odborníky z České republiky i ze zahraničí. Idea pansofie je jedním ze základních motivů Komenského díla a tak rozšířeným proudem v raně novověkém myšlení, že se týká rozmanité škály oborů a témat. Referáty se soustředí nejenom na univerzální moudrost a nápravu věcí lidských, ale také na interpretaci a recepci pansofických idejí Komenského, jeho předchůdců i následovníků. Příspěvky z konference budou publikovány.

Konference byla z původně avizovaného listopadu 2020 přesunuta na rok 2021 z důvodu pandemie nemoci Covid-19.

Více o konferenci
2021
Comenius Museum en Mausoleum, Naarden; Amsterodam

Jan Amos Komenský – učenec v labyrintech Evropy 17. století - COMENIO – un pensatore nei labirinti dell’Europa del XVII secolo

Výstava připravená u příležitosti 350. výročí Komenského úmrtí Muzeem Jana Amose Komenského v Uherském Brodě ve spolupráci s Českým centrem v Římě a dalšími partnery.

Cílem autorského týmu bylo představení Evropana Komenského prostřednictvím soudobých tisků jeho prací, ústřední motivem byl Labyrint světa a Ráj srdce.

Více o výstavě

1. 10. 2020 – 10. 1. 2021
Museo di Roma – Palazzo Braschi, Řím

Mezinárodní komeniologické konference - Komenský a jeho doba

Konference interdisciplinárního charakteru, setkání komeniologů a editorů díla J. A. Komenského, filosofů, teologů, historiků, literárních historiků a badatelů, kteří se zabývají 16. a 17. stoletím. Referáty vyjdou v časopise Studia Comeniana et historica.

2022
Muzeum J. A. Komenského, Uherský Brod