Program
národních
oslav

Slavnostní zahájení Národních oslav výročí J. A. Komenského

Národní oslavy byly dne 2. 9. 2019 slavnostně zahájeny v Pantheonu Národního muzea za účasti zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury, dalších ústavních činitelů, představitelů zastupitelských úřadů a významných osobností akademického, společenského a kulturního života.  K poctě J. A. Komenského zazněl hudební koncert v podání Capella Regia Praha pod vedením Roberta Huga.

2. 9. 2019

Výstava Historické portréty J. A. Komenského a jeho současníků

Výstava přibližuje dobová výtvarná ztvárnění J. A. Komenského. Vystaveny jsou také vzácné portréty jeho polských mecenášů (šlechtický rod Leszczynských).

Exkluzivním exponátem výstavy je liturgický kalich Jednoty bratrské z roku 1564, který je součástí sbírek Oblastního muzea v Lešně. U příležitosti této výstavy je kalich vůbec poprvé zapůjčen mimo území Polska. Kalich byl vyroben v roce 1564 na území Čech či Moravy a sloužil neznámému bratrskému sboru. Kalich používal sám Jan Amos Komenský.

16. 5. 2019 – 1. 12. 2019
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Výstava „Uč se moudrým býti! Orbis pictus v běhu věků“

Společná výstava Národního muzea a Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského Uč se moudrým býti! Orbis pictus v běhu věků představuje jedno z nejslavnějších děl Učitele národů. Na učebnici Orbis pictus vděčně vzpomínal i Johann Wolfgang von Goethe.

3. 9. 2019 – 13. 10. 2019
Historická budova Národního muzea

Výstava Comenius 1592-1670

K blížícímu se 350. výročí jeho úmrtí (1670–2020) připravuje Moravské zemské muzeum jubilejní výstavu „Comenius 1592–1670“, která se uskuteční v Jízdárně Pražského hradu ve dnech 4. 12. 2020 – 28. 3. 2021. Přehlídka představí Komenského v širokém kontextu české a evropské historie jeho doby. Záměrně vyhne obligátnímu biografickému schématu, jež se v minulosti opíralo zejména o místa Komenského pobytů v jejich chronologické následnosti. V dosavadních biograficky pojatých výstavních projektech dominoval zejména akcent na dokumentaci Komenského života a díla. Zamýšlená výstava je naproti tomu příležitostí shromáždit nejen materiály dokumentární povahy, ale zároveň přiblížit odborné i široké kulturní veřejnosti, včetně mladé generace nová témata inovativním způsobem. Koncept staví na nové prezentaci Komenského, jež propojí velké komeniánské emblémy s novými badatelskými perspektivami a nahlédne na Komenského a širší témata náboženských dějin, raně novověkého vědění a kolektivní identity v neotřelých souvislostech a podobách, které mají potenciál oslovit širší kulturní veřejnost v českém i evropském měřítku. Základem expozice, která se dělí do šesti oddílů, budou klíčové fenomény sociálních a duchovních dějin raného novověku, jak se projevovaly v dílech výtvarného umění i v pracích významných myslitelů. Stěžejní témata prolínající myšlením Jana Amose Komenského tu budou připomenuta množstvím exponátů z českých i zahraničních sbírek, z nichž mnohé uvidí návštěvníci vůbec poprvé. Představen bude též Komenský v optice historické tradice a proměny, jimiž procházel jeho myšlenkový odkaz v průběhu uplynulých století. Jan Amos Komenský je jednou z centrálních postav české a evropské kulturní paměti a jedním z pevných stavebních kamenů národní, konfesní i profesní kolektivní identity. Od počátku jeho novodobé reflexe vznikla nepřeberná řada výtvarných, literárních, později též divadelních i filmových reprezentací, jež potvrzovaly a současně zpětně posilovaly jeho kulturně historický význam.

4. 12. 2020 - 28. 3. 2021
Jízdárna Pražského hradu

Výstava Komenský v komiksu

Výstava moderním způsobem a unikátním pojetím přiblíží život a dílo J. A. Komenského. Je určena všem generacím bez rozdílu. Interaktivní prvky nabídnou moderní pohled na osobnost Učitele národů. Na výstavě se podílí Klára Smolíková, autorka knih pro děti a mládež.

31. 1. 2020 – 30. 6. 2021
Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského

Nová stálá expozice „Mundus Comenii“ v Památníku J. A. Komenského v Naardenu

Na expozici „Mundus Comenii“, která představí osobnost J. A. Komenského v dobovém společenském a intelektuálním kontextu, se podíleli odborníci z komeniologických pracovišť (včetně zástupců holandské strany). Základ tvoří informace podávaná návštěvníkům v několika stupních, doplněna systémem interaktivních a audiovizuálních prvků. Expozice osloví návštěvníky z celého světa.

28. 3. 2020
Stichting Comenius Museum

Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou - Nová stálá expozice

Tradice Památníku sahá do počátku první republiky. Nová expozice Památníku se věnuje fenoménu knihtisku, zásadnímu komunikačního nástroji své doby („internetu raného novověku“). Bibli kralické zde představuje základ novodobé české jazykové kultury.

Nová interaktivní expozice pojednává o Jednotě bratrské a roli Jana Amose Komenského. V přípravě jsou doprovodných publikace a průvodce pro děti.

2021

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě - nová stálá expozice J. A. Komenského

Jedno z významných muzeí, zaměřených na uchovávání odkazu J. A. Komenského se dočká nové expozice v duchu moderních prezentačních metod.

28. 3. 2022

Mezinárodní komeniologické konference - Odkaz J. A. Komenského v umění a uměleckém vzdělávání

Cílem byla popularizace osobnosti Komenského ve vědě a umění, včetně příkladů zprostředkování prezentovaného tématu netradičními způsoby (workshopy, umělecká vystoupení, výstava). Příspěvky vyjdou v časopise Historia scholastica.

16. - 17. 5. 2019
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Praha

Konference I poražení mají někdy pravdu

Ve dnech 19.–21. června 2020 se v Praze uskuteční mezinárodní konference, kterou organizuje Comenius Academic Club se sídlem v New Yorku a jejímž předsedou je Prof. Karel Raska, Jr., M.D., Ph.D. Akce bude věnována 400. výročí Bílé Hory, období, se kterým byl Komenský úzce spojen. Název konference je: I poražení mají někdy pravdu.

V důsledku koronavirové epidemie a následných opatření sdělujeme, že mezinárodní konference Comenius Academic Club  (byla plánována na červen 2020) bude přeložena na rok 2021. O dalším vývoji v této záležitosti budeme včas informovat.

Více o konferenci
2021
Praha – Malá Strana, HAMU

Mezinárodní komeniologické konference - Comenius and Pansophia: Search for System, Method and Harmony of All Things

Mezinárodní konference přivítá odborníky a vědecké pracovníky z České republiky a zahraničí. Referáty se soustředí na fenomén pansofie podle interpretace J. A. Komenského, jeho předchůdců i následovníků. Téma nabízí prostor pro příspěvky z různých oblastí vědění, které budou následně publikovány v kolektivní monografii.

Více o konferenci
12. - 15. 11. 2020
Naarden

Mezinárodní komeniologické konference - Jan Amos Komenský a metafory vědění

Konference se zaměří na problematiku raně novověkých kultur vědění a metaforám vědění (labyrint, světlo, divadlo apod.) – v kontextu Komenského díla i v širším kontextu problematiky dějin filosofie, umění, literatury a dějin 16. a 17. století.

Více o konferenci
2020
Akademie věd ČR, Praha

Mezinárodní komeniologické konference - Komenský a jeho doba

Konference interdisciplinárního charakteru, setkání komeniologů a editorů díla J. A. Komenského, filosofů, teologů, historiků, literárních historiků a badatelů, kteří se zabývají 16. a 17. stoletím. Referáty vyjdou v časopise Studia Comeniana et historica.

2022
Muzeum J. A. Komenského, Uherský Brod