Program národních oslav

O expozici Mundus Comenii

Nová expozice vznikala od roku 2017 pod vedením Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Na přípravách se však podíleli i specialisté z Akademie věd České republiky, Moravského zemského muzea a nizozemští partneři sdružení kolem naardenského muzea. Ti kromě cenných zkušeností a znalosti místního prostředí poskytli i součinnost nezbytnou pro instalaci expozice a dokončení některých jejích součástí.

Název „Svět Komenského“ je možné interpretovat ve dvou rovinách. Expozice ukazuje svět doby Komenského, tedy 17. století, které se vyznačovalo zámořskými objevy, novými vynálezy a výjimečnou intelektuální produkcí, ale také náboženskými a politickými konflikty, které krutě zasáhly do života většiny Evropanů. Návštěvníci se tak dozví o třicetileté válce nebo anglické revoluci, proniknou však i hlouběji do rozkolu církve a jeho následků. Význačné místo v expozici zaujímá téma republika učenců, tedy nadnárodní a nadkonfesijní seskupení učenců, jehož členem Komenský byl. Rovina druhá pak odkazuje na myšlenkový svět Jana Amose, kdy témata náboženství, věda a vzdělání a politika představí Komenského jako teologa hlásajícího smíření církví, jako vědce a pedagoga prosazujícího všeobecnost vzdělání a jako neúnavného bojovníka za mírově řešení všech konfliktů.

Přestože expozice podává komplexní informace o době, v níž Komenský žil a o jeho díle, nechává návštěvníkům dostatečný prostor pro vlastní úvahu a pro další studium.

Expozice byla již od počátku plánována jako trojjazyčná, kromě holandštiny jsou texty v angličtině i v češtině. Díky vhodnému architektonickému a projektovému řešení pak získala celkem tři úrovně prohlídky. A autoři samozřejmě nezapomněli ani na princip názornosti, jenž Komenský viděl jako základ poznání skutečnosti. Návštěvníci mohou využít interaktivní prvky audiovizuální (například interaktivní mapa republiky učenců) i mechanické (pohyblivé dobové modely vesmíru, model školského divadla). Ve třech dioramatických vitrínách uvidí výjevy ze 17. století s replikami předmětů (bitva na Bílé hoře s výzbrojí vojáka třicetileté války).

Na závěr je třeba dodat, že expozice Mundus Comenii je zpestřena zcela novým animovaným filmem, který návštěvníky přivítá. Naopak odnést si mohou rozsáhlý odborný katalog, který mohou po návštěvě expozice využít jako první pramen pro své další bádání o životě a díle Jana Amose Komenského.

Obrazová příloha zde.

Další informace:
Muzeum Jana Amose Komenského
Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9
www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz

Bc. Lenka Pospíšilová
pospisilova@mjakub.cz

10. března 2020
Expozice Mundus Comenii – Svět Komenského