Program národních oslav

Jan Amos Komenský – učenec v labyrintech Evropy 17. století COMENIO – un pensatore nei labirinti dell’Europa del XVII secolo

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě soustavně pečuje o odkaz Jana Amose a snaží se jej různými formami prezentovat i v zahraničí. Kromě zemí jeho působení – Polska, Anglie, Švédska, Maďarska a zvláště Nizozemska se snaží oslovit veřejnost i ve státech, které s Komenským nejsou přímo spojovány. V Itálii je Komenský odborníkům znám a vyšla o něm řada publikací. Sám Jan Amos pracoval s mnoha díly svých katolických současníků z Itálie či Španělska. Dokonce vedl vstřícnou knižní polemiku s česko-italským kapucínem Valeriánem Magni o základech křesťanské víry. Nekompromisní byl ovšem vůči politické koncepci Niccoly Machiavelliho, která je opakem Komenského humanistického myšlení.

Komenský patří k největším evropským myslitelům raného novověku. Záběrem svých znalostí a zájmů byl jedním z posledních polyhistorů vůbec. Dostalo se mu čestného titulu Učitel národů, neboť patří k zakladatelům moderního a efektivního pojetí výuky. Pedagogika však pro Komenského byla zejména nástrojem k dosažení mnohem komplexnějších cílů, k nápravě celé společnosti, náboženství, politiky a vědění. Poukázal na pravé lidství a celoživotní rozvoj každého člověka.

Snahou autorského týmu této výstavy proto bylo představení Evropana Komenského prostřednictvím soudobých tisků jeho prací a vybrána byla díla pedagogická, filosofická, teologická i přírodovědná. Za ústřední motiv bylo pak možno považovat labyrint. V literárním díle Labyrint světa a Ráj srdce autor stylizovaný do postavy Poutníka prochází svět v jeho pestrosti, ale i ve falešných touhách lidí. Vystavené grafiky Milivoje Husáka byly rovněž inspirovány Komenského Labyrintem. Kromě soudobých tisků, grafik a Komenského map byla výstava doplněna o multimediální prvky produkční společnosti Vision Factory.

Labyrint byl pro Komenského tématem, jež jej provázelo po celý život, prolínalo se celým jeho dílem a tvořilo i jeden z prvků jeho filosofické závěti, díla Unum necessarium (Jedno nezbytné). Jan Amos byl dítětem své doby, s velkými objevy i omyly, humanistickými i pedagogickými přístupy respektující přirozenost člověka.

1. 10. 2020 – 10. 1. 2021